Natuurtop 2022

Natuurtop 2022

De gezamenlijke provincies organiseerden samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op vrijdag 17 juni op het terrein van de Floriade Expo 2022 in Almere een nieuwe editie van de Natuurtop met als thema #natuurinclusief.

Naar een natuurinclusieve samenleving
We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen: het klimaat verandert snel en de biodiversiteit holt achteruit. Het roer moet om. Als we nu niet maatschappij-breed natuurinclusief gaan denken en doen zijn we echt te laat. Dit is een opgave voor iedereen: voor overheid, bedrijfsleven, instellingen en burgers met elkaar in alle sectoren in onze samenleving. Zoals de bouw, energie, infrastructuur, landbouw, vrijetijdseconomie en water.

Agenda Natuurinclusief
Op de Natuurtop is met de presentatie van de Agenda Natuurinclusief de koers uitgezet naar die noodzakelijke natuurinclusieve samenleving. De Agenda Natuurinclusief richt zich op het versterken van de natuur overal in Nederland, niet alleen in de natuurgebieden. Het realiseren van een goede basiskwaliteit van onze natuur is daarbij het uitgangspunt. Dat kan hand in hand met het aanpakken van andere vraagstukken, waarin we de multifunctionaliteit van natuur benutten voor de grote opgaven waar Nederland voor staat.

U kunt hier het verslag van de Natuurtop lezen.

U kunt hier de livestream van de Natuurtop bekijken.

U kunt hier de video’s uit programma Natuurtop + intermezzo’s bekijken.

Virginijus Sinkevičius

Virginijus Sinkevičius is sinds 2019 Europees commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij. Hij was voorheen minister van Economie van Litouwen (2017-2019). Voordat hij minister van Economie werd, leidde Sinkevičius de economische commissie van het parlement van Litouwen. Sinkevičius werd in oktober 2016 in het parlement gekozen. Daarvoor was hij teamleider voor regulatory affairs bij Invest Lithuania. Voordat hij bij Invest Lithuania kwam, was Sinkevičius Managing Editor bij het Amerikaanse kantoor van The Lithuanian Tribune in Washington D.C. Sinkevičius heeft een BA in Internationale Betrekkingen en Zaken van de Aberystwyth University en een Master's degree in European International Affairs van de Universiteit Maastricht.

Sprekers

Christianne van der Wal-Zeggelink

“De natuur ruim baan geven. Daarover gaat het wat mij betreft op de Vierde Natuurtop. We willen de natuur een flinke kwaliteitsimpuls geven, in de bestaande natuurgebieden, maar juist ook daarbuiten, in steden en dorpen, in de landbouw, de industrie en langs wegen, water en spoorlijnen. Natuur komt zo voor iedereen dichterbij, tot aan de eigen tuin of het balkon toe.

Bij alles wat we de komende jaren bouwen en veranderen aan onze omgeving, bekijken we hoe de natuur daarin een plek kan krijgen. Slimme oplossingen die impact hebben. Zo werken we samen aan wat we wel een ‘natuurinclusieve samenleving’ noemen. Er is nog een hoop te doen, want de natuur in Nederland verzwakt en verschraalt, waardoor dieren en planten verdwijnen. Om dat te keren, moeten we de biodiversiteit herstellen, zodat er een balans komt tussen wat de natuur kan dragen en wat we van haar vragen als samenleving. Dan is er ook weer volop ruimte voor initiatieven van boeren en ondernemers.

Tijdens de Natuurtop presenteren we onze plannen in de Agenda Natuurinclusief. Ik hoop je daar te zien!”

Sprekers

Harold Hofstra

Harold Hofstra is sinds 2018 gedeputeerde voor ChristenUnie in de provincie Flevoland. Hij is onder meer portefeuillehouder Natuur, Water, Vitaal Platteland en Financiën. Ook is Hofstra coördinerend portefeuillehouder Stikstof. Vanuit zijn portefeuille Natuur is hij verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de Bossenstrategie, het Actieplan Biodiversiteit en Faunabeheer. Hofstra is binnen en buiten Flevoland een warm pleitbezorger voor de natuur-inclusieve samenleving. “Als we nu niet maatschappij-breed natuurinclusief gaan denken en doen, zijn we te laat.”

Sprekers

Matthijs Schouten

Matthijs Schouten is een ecoloog en filosoof die in dienst is van Staatsbosbeheer. Hij heeft tevens een aanstelling als buitengewoon hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel bij de leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie van Universiteit Wageningen.

Sprekers

Johan van de Gronden

Johan van de Gronden is filosoof, bestuurder en essayist. Hij gaf jarenlang leiding aan het Wereld Natuur Fonds en is sinds 2018 als directievoorzitter verbonden aan KWF Kankerbestrijding. Hij vervult diverse toezichthoudende en adviesfuncties op het vlak van natuur en milieu. Als voorzitter van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) is hij nauw betrokken bij het tot stand komen van de Agenda Natuurinclusief. Dit voorjaar verscheen bij Athenaeum - Polak & Van Gennep van zijn hand een nieuwe bundel beschouwende essays over natuur & landschap: ‘Het vlindertje van Methusalem’.

Sprekers

Louise Vet

Louise Vet is em. hoogleraar Evolutionaire Ecologie (WUR) en oud-directeur (1999-2019) van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Ze is lid van de KNAW en verwierf internationale bekendheid met haar fundamentele onderzoek aan multitrofe interacties, kennis die van belang is voor de verduurzaming van agro-ecosystemen.

Louise Vet ziet het als haar missie het grote belang van ecologische kennis voor een duurzame economie uit te dragen naar politiek, bedrijfsleven en het brede publiek. Zij staat bekend als fervent voorstander van op de natuur gebaseerde integrale duurzaamheidsprincipes (m.b.t. energie, circulariteit en biodiversiteit) welke zij ook zelf in praktijk bracht bij de nieuwbouw (2009-2011) van het prijswinnende NIOO laboratorium-kantorencomplex te Wageningen waarvoor zij in 2012 de Gouden Piramide, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur kreeg. In 2018 werd ze gekozen tot nummer 1 van de Duurzame 100 van dagblad Trouw.

Foto: Joris van Egmond

Sprekers

Jeroen Pels

Jeroen Pels is directeur Private Banking & Hypotheken bij Triodos Bank Nederland. Hij is actief in het maatschappelijk debat over verduurzaming, milieu en kansengelijkheid. Zo zet Jeroen zich al jaren in om de energierekening mee te nemen in de leencapaciteit van hypotheken. Dit om overkreditering te voorkomen en tegelijkertijd de energietransitie te versnellen. Ook was Triodos de eerste bank die de hypotheekrente koppelde aan de energieprestaties van de woning. Dit voorjaar introduceert de duurzame bank een hypotheek voor bio-based bouwen. Circulariteit en natuurinclusiviteit zouden volgens Jeroen de norm moeten zijn bij nieuwbouw, gebiedsontwikkeling en renovatie. Hij maakt zich bovendien hard voor eerlijke financieringsoplossingen voor zittende eigenaren die willen verduurzamen.

Sprekers

Evi Vet

Als jongerenvertegenwoordiger biodiversiteit en voedsel voor de Verenigde Naties gaat Evi in gesprek met de jongeren van Nederland in over hun ideeën, zorgen, visies, en plannen voor de toekomst van de (Nederlandse) Biodiversiteit en het voedselsysteem. Deze input laat ze horen bij de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en de Verenigde Naties. Ze was aanwezig bij de vooronderhandlingen van de Convention on Biological Diversity in Geneve en ze zal deelnemen aan de officiële delegatie naar de COP15, later dit jaar in Kunming, China.

Sprekers

Onno Dwars

Onno Dwars is sinds 2017 intensief betrokken bij Ballast Nedam Development. Als CEO verlegt hij grenzen om de wereld een betere plek te maken voor mens en natuur. Het morele kompas is leidend in alles wat binnen het team gebeurt. “Gebiedsontwikkeling gaat verder dan alleen vastgoedontwikkeling, wij ontwikkelen de leefomgeving van morgen.” Het gaat om het ontwerpen van een complete leefomgeving, waar mensen uiteindelijk langer gezond en gelukkig kunnen leven. Zo behoudt Ballast Nedam Development waarde voor nu en voor toekomstige generaties.

Onno maakt onderdeel uit van een vooruitstrevende generatie groene leiders en won in 2019 de ABN-AMRO 'Duurzame 50 award'. In de jaren daarvoor ontving hij onder andere 'de Groene Pen' 2018, 'Goudhaantje' 2017, de 'Cruquiuspenning', de 'Green Leader Award' en de 'Yardi Young Talent Award'. Aan de Delft University of Technology behaalde hij in 2004 Msc. in Civil Engineering.

Sprekers

Peter Drenth

Peter Drenth is namens het CDA gedeputeerde bij provincie Gelderland, verantwoordelijk voor landbouw, natuur en landschap, biodiversiteit, cultuur, erfgoed, vergunningverlening en handhaving, aanpak vrijkomende agrarische bebouwing, gebiedsagenda Foodvalley, programma Gelderland Herdenkt, programma Agrifood 2030, project World Food Centre. Drenth: “Als we willen vasthouden aan de landelijke natuurdoelen, en dat willen we, dan vraagt dat om inzet van alle betrokken actoren. De opgaven moeten zoveel mogelijk integraal worden opgepakt. Dat vraag om een nieuwe, natuurinclusieve manier kijken naar ons ruimtegebruik. En daar zijn forse investeringen voor nodig, meer dan we nu al samen doen. Omdat het één niet zonder het ander kan bestaan.”

Sprekers

Hans Bakker

Hans Bakker heeft zijn carrière vervuld in de reiswereld, de luchtvaart-, de beurs- en congresbranche en de mediasector. Veelal ging het hierbij om ingrijpende transitieprocessen binnen de betreffende ondernemingen. Zo was hij van 2002 tot 2016 CEO van RAI Amsterdam. Naast zijn functies als CEO of directielid van (internationale) ondernemingen heeft hij een groot aantal toezichthoudende functies vervuld o.a. in het hoger onderwijs, de luchtvaart, het OV en de vrije tijdsector. Daarnaast vervulde hij van 2016 toto 2021 de functie van voorzitter VNO-NCW Metropool Amsterdam. Sinds april 2021 vervult hij de functie van CEO van Floriade Expo 2022 in Almere. Foto: Feenstra Fotografie

Sprekers

Anouschka Laheij

Anouschka Laheij is van huis uit opgeleid als politicoloog en psycholoog en sinds 2007 werkzaam als een gedreven en mensgerichte gespreksleider, trainer en coach. Ze heeft ruime praktijkervaring met het ontwerpen en begeleiden van gesprekken, dialogen en debatten zowel offline als online. Haar persoonlijke werkstijl is energiek en resultaatgericht, met altijd aandacht voor de mens en het proces. Ze treedt op als gespreksleider op congressen en bijeenkomsten over uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen en bedrijfsorganisatorische vraagstukken. Anouschka is energiek, inhoudelijke scherp, betrokken en heeft flair.

Foto: Lyuda Stinissen

Sprekers

Floriade Expo 2022 in Almere

De Natuurtop 2002 wordt georganiseerd in het Congres Paviljoen van de Floriade Expo 2022 in Almere. Kom en ontdek groene oplossingen van innovators uit binnen- en buitenland die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken.

Locatie
Suggesties voor hotels

Op tijd op de Natuurtop

Zoekt u nog een prettige ruimte voor de overnachting? Bekijk hier enkele suggesties.

Hotels